.برای دانلود این اهنگ به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

.

 

All my friends tell me I should move on


همه دوستام میگن که باید از اون بگذرم


I’m lying in the ocean, singing your song
در اقیانوسی دراز کشیدم و آهنگت رو میخونم


Ahhh, that’s how you sang it
تو اینجوری میخوندیش


Loving you forever, can’t be wrong
عشق تو برای همیشه، نمیتونه اشتباه باشه


Even though you’re not here, won’t move on
گرچه اینجا نیستی، تکون نمیخورم


Ahhh, that’s how we played it
آه، اینجوری بود که بازیش میکردیم


And there’s no remedy for memory your face is
و درمونی برای خاطره چهره تو نیست


Like a melody, it won’t leave my head
درست مثل ملودی، از ذهنم بیرون نمیره


Your soul is haunting me and telling me
روح تو داره منو شکار می کنه و به من میگه که


That everything is fine
همه چیز روبه راهه


But I wish I was dead
ولی آرزو میکردم که کاش مُرده بودم


Every time I close my eyes
هر دفعه که چشمام رو میبندم


It’s like a dark paradise
حس می کنم تو بهشتی تاریکم


No one compares to you
هیشکی (برای من) مثل تو نیست


I’m scared that you won’t be waiting on the other side
میترسم که تو اونطرف منتظر من نمونده باشی


Every time I close my eyes
هر دفعه که چشمام رو میبندم


It’s like a dark paradise
حس می کنم تو بهشتی تاریکم


No one compares to you
هیشکی (برای من) مثل تو نیست


I’m scared that you won’t be waiting on the other side
میترسم که تو اونطرف منتظر من نمونده باشی


All my friends ask me why I stay strong
همه دوستام از من میپرسن که چرا قویم


Tell ’em when you find true love it lives on
بهشون میگم که وقتی عشق واقعی رو پیدا می کنی، تا ابد موندگار میشه


Ahhh, that’s why I stay here
آه، بخاطره همینه که اینجا ایستادم


And there’s no remedy for memory your face is
و درمونی برای خاطره چهره تو نیست


Like a melody, it won’t leave my head
درست مثل ملودی، از ذهنم بیرون نمیره


Your soul is haunting me and telling me
روح تو داره منو شکار می کنه و به من میگه که


That everything is fine
همه چیز روبه راهه


But I wish I was dead
ولی آرزو میکردم که کاش مُرده بودم


Every time I close my eyes
هر دفعه که چشمام رو میبندم


It’s like a dark paradise
حس می کنم تو بهشتی تاریکم


No one compares to you
هیشکی (برای من) مثل تو نیست


I’m scared that you won’t be waiting on the other side
میترسم که تو اونطرف منتظر من نمونده باشی

Every time I close my eyes
هر دفعه که چشمام رو میبندم


It’s like a dark paradise
حس می کنم تو بهشتی تاریکم


No one compares to you
هیشکی (برای من) مثل تو نیست


But there’s no you, except in my dreams tonight,
ولی تویی وجود نداره، جز امشب در رویاهای خودم


Oh oh oh, ha ha ha
I don’t wanna wake up from this tonight
نمیخوام از این رویا بیدار بشم


Oh oh oh oh, ha ha ha ha
I don’t wanna wake up from this tonight
نمیخوام از این رویا بیدار بشم


There’s no relief, I see you in my sleep
راحتی وجود نداره، تو خوابم تورو میبینم


And everybody’s rushing me, but I can feel you touching me
و همه به من حمله می کنن، ولی نوازش تورو حس می کنم


There’s no release, I feel you in my dreams
آزادی وجود نداره، تو رویاهام حست می کنم


Telling me I’m fine
که به من میگی که من خوبم


Every time I close my eyes
هر دفعه که چشمام رو میبندم


It’s like a dark paradise
حس می کنم تو بهشتی تاریکم


No one compares to you
هیشکی (برای من) مثل تو نیست


I’m scared that you won’t be waiting on the other side
میترسم که تو اونطرف منتظر من نمونده باشی


Every time I close my eyes
هر دفعه که چشمام رو میبندم


It’s like a dark paradise
حس می کنم تو بهشتی تاریکم


No one compares to you
هیشکی (برای من) مثل تو نیست


I’m scared that you won’t be waiting on the other side
میترسم که تو اونطرف منتظر من نمونده باشی


But there’s no you, except in my dreams tonight,
ولی تویی وجود نداره، جز امشب در رویاهای خودم


Oh oh oh, ha ha ha
I don’t wanna wake up from this tonight
نمیخوام از این رویا بیدار بشم


Oh oh oh oh, ha ha ha ha
I don’t wanna wake up from this tonight
نمیخوام از این رویا بیدار بشم