داستان سریال اوک نیو

این سریال داستان دختری به نام اوک نیو است که در زندان به دنیا می اید وی بعدها با نام لی سو وون شناخته می‌شود. وقتی اوک نیو بزرگ می‌شود با کمک سیستم قضایی سلسله چوسان به زندانیان کمک می‌کند.و داستان فیلم جذاب شروع میشود

دانلود سریال اوک نیو قسمت اول و تمام قسمت ها

قسمت 01 (1397/07/15) : لینک مستقیم

قسمت 02 (1397/07/16) : لینک مستقیم

قسمت 03 (1397/07/17) : لینک مستقیم

قسمت 04 (1397/07/18) : لینک مستقیم

قسمت 05 (1397/07/21) : لینک مستقیم

قسمت 06 (1397/07/22) : لینک مستقیم

قسمت 07 (1397/07/23) : لینک مستقیم

قسمت 08 (1397/07/25) : لینک مستقیم

قسمت 09 (1397/07/26) : لینک مستقیم

قسمت 10 (1397/07/28) : لینک مستقیم

قسمت 11 (1397/07/29) : لینک مستقیم

قسمت 12 (1397/08/02) : لینک مستقیم

قسمت 13 (1397/08/03) : لینک مستقیم

قسمت 14 (1397/08/07) : لینک مستقیم

قسمت 15 (1397/08/08) : لینک مستقیم

قسمت 16 (1397/08/09) : لینک مستقیم

قسمت 17 (1397/08/10) : لینک مستقیم

قسمت 18 (1397/08/12) : لینک مستقیم

قسمت 19 (1397/08/13) : لینک مستقیم

قسمت 20 (1397/08/14) : لینک مستقیم

قسمت 21 (1397/08/15) : لینک مستقیم

قسمت 22 (1397/08/16) : لینک مستقیم

قسمت 23 (1397/08/21) : لینک مستقیم

قسمت 24 (1397/08/22) : لینک مستقیم

قسمت 25 (1397/08/23) : لینک مستقیم

قسمت 26 (1397/08/24) : لینک مستقیم

قسمت 27 (1397/08/26) : لینک مستقیم

قسمت 28 (1397/08/27) : لینک مستقیم

قسمت 29 (1397/08/28) : لینک مستقیم

قسمت 30 (1397/08/30) : لینک مستقیم

قسمت 31 (1397/09/01) : لینک مستقیم

قسمت 32 (1397/09/02) : لینک مستقیم

قسمت 33 (1397/09/04) : لینک مستقیم

قسمت 34 (1397/09/05) : لینک مستقیم

قسمت 35 (1397/09/06) : لینک مستقیم

قسمت 36 (1397/09/07) : لینک مستقیم

قسمت 37 (1397/09/08) : لینک مستقیم

قسمت 38 (1397/09/10) : لینک مستقیم

قسمت 39 (1397/09/11) : لینک مستقیم

قسمت 40 (1397/09/12) : لینک مستقیم

قسمت 41 (1397/09/13) : لینک مستقیم

قسمت 42 (1397/09/14) : لینک مستقیم

قسمت 43 (1397/09/15) : لینک مستقیم

قسمت 44 (1397/09/17) : لینک مستقیم

قسمت 45 (1397/09/18) : لینک مستقیم

قسمت 46 (1397/09/19) : لینک مستقیم

قسمت 47 (1397/09/20) : لینک مستقیم

قسمت 48 (1397/09/21) : لینک مستقیم

قسمت 49 (1397/09/22) : لینک مستقیم

قسمت 50 (1397/09/24) : لینک مستقیم

قسمت 51 (1397/09/25) : لینک مستقیم

قسمت 52 (1397/09/26) : لینک مستقیم

قسمت 53 (1397/09/27) : لینک مستقیم

قسمت 54 (1397/09/28) : لینک مستقیم

قسمت 55 (1397/10/01) : لینک مستقیم

قسمت 56 (1397/10/02) : لینک مستقیم

قسمت 57 (1397/10/03) : لینک مستقیم

قسمت 58 (1397/10/04) : لینک مستقیم

قسمت 59 (1397/10/05) : لینک مستقیم

قسمت 60 (1397/10/06) : لینک مستقیم

قسمت 61 (1397/10/08) : لینک مستقیم

قسمت 62 (1397/10/09) : لینک مستقیم

قسمت 63 (1397/10/10) : لینک مستقیم

قسمت 64 (1397/10/11) : لینک مستقیم

قسمت 65 (1397/10/12) : لینک مستقیم

قسمت 66 (1397/10/15) : لینک مستقیم

قسمت 67 (1397/10/16) : لینک مستقیم

قسمت 68 (1397/10/18) : لینک مستقیم

قسمت 69 (1397/10/19) : لینک مستقیم

قسمت 70 (1397/10/20) : لینک مستقیم

قسمت 71 (1397/10/22) : لینک مستقیم

قسمت 72 (1397/10/23) : لینک مستقیم

قسمت 73 (1397/10/24) : لینک مستقیم